Categories
Biznes

Zawód: lobbysta

Lobbysta jest osobą, która w imieniu klienta lub swoim wywiewa wpływ na władze, instytucje bądź osoby, które decydują o istotnych z punktu widzenia polityki i społeczeństwa kwestiach. Lobbing oparty jest na procedurach prawnych i stanowi wyraz poprawie działającego społeczeństwa demokratycznego. Najdłuższą historię ma w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce działalność lobbingu reguluje ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku. Za naruszenie jej przewidziane są przede wszystkim wysokie sankcje pieniężne i karne. W USA kary sięgają niekiedy nawet milionów dolarów.

Obecnie lobbystą może zostać każdy, choć nie z takim samym skutkiem. W Polsce wciąż lobbing ma dość pejoratywne zabarwienie. W Stanach Zjednoczonych działalność lobbingowa jest z kolei w pełni jawna i udokumentowana. Lobbyści kontaktują się z politykami oraz osobami reprezentującymi administrację publiczną, przedstawiają im swoje stanowiska w określonych kwestiach, a także zapoznają ich z wnioskami czy wynikami z przeprowadzonych badań oraz opiniami środowiska. Mają duży wpływ na procesy legislacyjne.

Profesjonalni lobbyści najczęściej sami wywodzą się ze sfer politycznych. Są to więc byli ministrowie, posłowie, ale także działacze społeczni czy dziennikarze. Powinny być to osoby, które mają łatwość nawiązywania kontaktów, wytrwałość, umiejętność szybkiego dostosowywania się do panujących warunków oraz intuicję. Efektywny lobbing to swego rodzaju walka na argumenty i fakty. Ma ona na celu skuteczne zaprezentowanie swoich racji. Rola lobbysty polega w tej sytuacji na uporządkowaniu stanowiska strony i w określeniu jej docelowych środowisk, do których kierowany jest przekaz.

 

lobbing

 

Zawodową działalność lobbingową mogą wykonywać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które przedsiębiorcami nie są. W stosunku do zawodowych lobbystów obowiązuje prowadzony przez ministra właściwego ds. administracji publicznej rejestr. Jest on w pełni jawny i publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Wyjątkiem są tylko adresy osób fizycznych, których się nie udostępnia. Ustawa lobbingowa z 2005 roku przewiduje szczególne uprawnienia dla zawodowych lobbystów. Jednak skorzystanie z nich jest uwarunkowane wcześniejszym doręczeniem pracownikowi urzędu lub organowi władzy publicznej zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru i pisemnego oświadczenia, w którym wskazane zostały podmioty, na rzecz których prowadzony jest lobbing.

Zawodowi lobbyści swoją działalność mogą wykonywać osobiście w siedzibie urzędu obsługującego dany organ władzy publicznej. Kierownik danego urzędu ma obowiązek zapewnienia im dostępu do siedziby urzędu w celu właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których aktualnie lobbują. Powinni więc mieć możliwość składania pism zawierających propozycje uregulowań prawnych lub ich osobistego przedstawienia organowy czy pracownikom obsługującym dany organ. Ustawa lobbingowa przewiduje także , że po wniesieniu do Sejmu projektu ustawy może zostać przeprowadzone jeszcze wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.

06, 12, 2016