Categories
Społeczeństwo

Zasiłek dla samotnej matki

Obecnie w Polsce co szósta rodzina jest rozbita. Zdecydowaną większość z nich stanowią samotne matki. A co oznacza termin samotna matka? To każda kobieta wychowująca dzieci, nie tylko panna, wdowa czy rozwódka, ale także ta, która jest w separacji orzeczonej wyrokiem sądu. Wielu samotnych rodziców boryka się z trudną sytuacją finansową, dlatego rodziny spełniające pewne kryteria mogą starać się o zapomogi i zasiłki. Jeżeli interesuje cię, na jakie wsparcie finansowe może liczyć samotny rodzic przeczytaj uważnie ten artykuł!

Kryteria przyznawania zasiłków dla samotnych matek w 2013/2014 są dość jasne i przejrzyste. Przede wszystkim najważniejsza informacją jest komu dokładnie przysługuje pomoc finansowa.

Do tej grupy należą: rodziny, w których dochód na osobę wynosi nie więcej niż 539 zł w przypadku zdrowego dziecka lub 623 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Od listopada 2014 roku nastąpią zmiany i kryterium dochodu zostanie podniesione odpowiednio do 574 zł i 664 zł. Jeżeli dochód rodziny na jedną osobę jest wyższy niż podane wyżej kwoty, jednak nie więcej niż kwota najniższego zasiłku rodzinnego tzn. 68 zł, to zasiłek dla samotnej matki będzie wypłacany wówczas, gdy przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym.

Ponadto zasiłek przysługuje jedynie tym samotnym matkom, których dziecko nie ukończyło jeszcze nauki albo nie ukończyło jeszcze 18 lat. Trzeba wspomnieć, iż zasiłek może być wypłacany nie dłużej niż do 21. roku życia dziecka lub do 24., jeśli nadal kontynuuje naukę oraz co ważne, legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

A jak jest obliczany dochód na osobę w rodzinie? Należy dodać wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu, ale pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, koszty uzyskania przychodów oraz składkę na ubezpieczenia zdrowotne) do dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu, czyli np. różnego rodzaju stypendia (szkolne) lub alimenty na dzieci.

Samotna matka, aby otrzymać pomoc np. finansową musi zgłosić się do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej. Obecnie wiele informacji na temat zasiłków można znaleźć w Internecie, dlatego przed wizytą w GOPS – ie lub MOPS – ie poczytać na temat obowiązujących procedur, kryteriów czy też wymaganych dokumentów.

Warto wiedzieć, iż zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli nie zasądzono na dzieci alimentów od ojca. Wyjątkiem jest śmierć ojca lub gdy jest on jest nieznany albo sąd oddalił powództwo o alimenty. Samotna matka może także liczyć na dodatek z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi 1000 zł. Jednakże dodatek ten nie jest wypłacany, jeżeli zostało pobrane tzw. becikowe.

Na jaką pomoc może jeszcze liczyć samotna matka? Może ona otrzymać zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego.

Komu on przysługuje? Może on być pobierany przez te matki, którym przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego i zdecydowały się na opiekę nad dzieckiem poza żłobkiem i dlatego są zmuszone przejść na urlop wychowawczy. Wysokość takiego zasiłku to 400 zł miesięcznie i może on być pobierany przez 2 lata.

Co więcej samotna matka może ubiegać się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 170 zł na dziecko zdrowe i 250 złotych na dziecko niepełnosprawne, jednak może być pobierane jedynie ma dwójkę dzieci. Dochód na osobę w rodzinie nie może być jednak wyższy niż 504 złote netto (583 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym).

Jeżeli kobieta nie pobiera dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka to może ona liczyć na zasiłek wychowawczy, który przysługuje przez 36 miesięcy (w przypadku dziecka chorego przez 72 miesiące) i jest on wypłacany tym samotnym matkom, które sprawują osobistą opiekę nad swoimi dziećmi i przebywają na urlopie wychowawczym.

Warto odwiedzić GOPS lub MOPS, gdyż wiele z gmin wypłaca jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Nie wszystkie placówki oferują takie wsparcie, ale jeżeli istnieje cień szansy to trzeba to koniecznie sprawdzić. Dodatkowo samotne matki mogą liczyć na refundacje kosztów opieki dla bezrobotnych kobiet, które chcą podjąć pracę. Aby otrzymać refundację dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł. Refundacja jest wypłacana na 3 lub 6 miesięcy i nie przekracza 266, 45 zł. Samotne matki powinny także zawalczyć o alimenty od ojca dziecka lub o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, jeżeli ściągnięcie należności od ojca jest niemalże niemożliwe np. z powodu jego długów.

Samotna matka może liczyć nie tylko na pomoc w postaci zasiłków, ale także na bezpłatne porady prawne i opiekę psychologiczną. Ponadto samotne matki mogą liczyć na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do żłobka czy przedszkola. Wiele samotnych matek korzysta także z dofinansowania obiadów i wycieczek szkolnych, a nawet zajęć pozalekcyjnych na przykład nauki języka obcego czy pływania.

19, 10, 2013