Categories
Praca i kariera

Zakres obowiązków stażysty

Staż jest dzisiaj coraz popularniejszą formą zatrudnienia, zwłaszcza wśród młodych osób. Jest to przede wszystkim możliwość zdobywania nowych umiejętności praktycznych w konkretnym zawodzie, przy czym podczas odbywania stażu nie nawiązuje się taki stosunek pracy jak w sytuacji gdy zatrudnia się pracownika na etat.

Obecnie w znacznej większości na odbycie stażu kierują młode osoby Urzędy Pracy, przy czym maksymalny wiek do jego odbycia to 27 lat. Stażyści za swoją prace otrzymują wynagrodzenie, jednak jest ono niższe niż pensja pełnoetatowych pracowników.

W przypadku stażu, na który kieruje Urząd Pracy, należy się wcześniej zapoznać z jego regulaminem, gdyż przerwanie stażu może grozić wykreśleniem z listy osób bezrobotnych nawet na 270 dni.

Staż ma za zadanie przede wszystkim przygotowanie do pracy w konkretnym zawodzie. Dlatego też zakres obowiązków osoby odbywającej staż jest zazwyczaj ściśle z nim związany. Stażysta, podobnie jak pracownicy ma obowiązek pracy w wymierzę pracy 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

Jeżeli osoba kierowana jest na staż poprzez Urząd Pracy w związku z tym rodzą się dla niej dodatkowe obowiązki. Powinna przestrzegać regulaminu zakładu pracy i jak najbardziej sumiennie wykonywać powierzone jej zadania, chyba że stwierdzi, iż te które jej zlecono naruszają przepisy prawa lub przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Na pewno także, jeszcze przed rozpoczęciem stażu musi poddać się odpowiednim badaniom lekarskim, których celem jest stwierdzenie, czy dana osoba może odbywać staż na wyznaczonym jej stanowisku. Oczywiście odbywając staż można się rozchorować, są to niezależne od stażysty sytuacje, jednak wtedy obowiązkowo musi dostarczyć zwolnienie lekarskie na druku ZLA.

Ponadto w przypadku odbywania stażu poprze Urząd Pracy konieczne jest w ciągu 7 dni od jego zakończenia sporządzenie odpowiedniego sprawozdania z odbytego stażu. Powinny być w nim zawarte wszelkie niezbędne informacje, takie jak o tym, jakie obowiązki stażysta wykonywał i jakie zadania były mu zlecone. Także w przypadku zmiany danych takich jak dane kontaktowe czy adres zamieszkania zgłoszenie ich odpowiednim instytucjom jest obowiązkiem stażysty.

Jednak stażysta ma także prawa i powinien wymagać ich przestrzegania. Jeżeli zlecane mu zadania są niezgodne z prawem może odmówić ich wykonania, powinien także o zaistniałej sytuacji poinformować odpowiednie organy. W trakcie odbywania stażu przysługuje także urlop, którego wymiar wynosi 2 dni za każdy miesiąc stażu.

Bardzo często jest tak, że po odbyciu stażu firmy wykazują chęć zatrudnienia stażystów na pełnych etatach na takich samym lub podobnych stanowiskach. Dlatego dla bardzo wielu osób jest to doskonała forma nie tylko poprawy swojej wiedzy i umiejętności, lecz także możliwość zatrudnienia, często w znanych na rynku firmach. Bardzo często liczba chętnych na staż w konkretnych firmach jest tak duża, że są one zmuszone organizować różnorodne konkursy lub określać kryteria, według których przyjmują na staż tylko określoną ilość osób spełniających ich wymagania.

15, 08, 2013