Categories
Praca i kariera

Umowa o pracę na czas próbny, nieokreślony

 Umowa o pracę na czas próbny lub inaczej na czas nieokreślony jest rodzajem prawnie uregulowanego testowania pracownika pod względem jego predyspozycji zawodowych czy umiejętności praktycznych. Okres próbny pozwala pracodawcy rozpoznać możliwości i kwalifikacje nowego pracownika, korzystny jest również dla aplikanta dzięki możliwości rozpoznania nowego stanowiska pracy, własnych możliwości i perspektywom własnego rozwoju, który często wiąże się z firmą, w której rozpoczynamy działalność.

Dzięki okresowi próbnemu pracodawca może sprawdzić kompetencje przyjmowanej osoby, a kandydat może przekonać się czy warto wiązać się z daną firmą na dłużej.

Zawierając umowę na okres próbny pracownik, jak w każdej umowie o pracę, zobowiązuję się do wykonywania pracy określonego rodzaju, pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, a pracodawca – do zapłaty określonego wynagrodzenia.

Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na piśmie. W umowie należy określić strony umowy, zaznaczyć, że jest to umowa na okres próbny, określić rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

 Bardzo często zdarza się, że umowa o pracę na czas próbny poprzedza długotrwałe zatrudnienie. Jeżeli pracownik wykaże się dużą odpowiedzialnością i zaangażowaniem może liczyć na zaufanie pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że okres próbny nie może przekraczać trzech miesięcy, a może być krótszy.

Są sytuacje kiedy pracodawca uważa okres próbny za niewystarczający to nie ma możliwości przedłużenia tej umowy nawet za porozumieniem stron. Umowa na okres próbny rozwiązuje się z upływem terminu, na jaki została zawarta lub wcześniej  za wypowiedzeniem którejkolwiek ze stron lub dzięki porozumieniu pracodawcy z pracownikiem.

Zgodnie z kodeksem pracy umowę taką można rozwiązać za trzydniowym okresem wypowiedzenia, gdy okres próbny nie przekraczał dwóch tygodni, tygodniowym, gdy przekraczał dwa tygodnie oraz dwutygodniowym, przy umowie trzymiesięcznej. Wypowiedzenia umowy na okres próbny nie trzeba uzasadniać, natomiast jeśli takiego wypowiedzenia dokonuje pracodawca, zamieszcza on w wypowiedzeniu pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy.

29, 04, 2013