Categories
Społeczeństwo

Świadczenia z Pomocy Społecznej

Opieka społeczna jest instytucją, która zajmuje się przede wszystkim pomocą osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez bardzo wiele form pomocy. Jednak nie oznacza to, iż każdy kto się do niej zwróci, otrzyma to, na co liczy, gdyż ma ona określone pewne zasady oraz szereg uregulowań prawnych, do których musi się stosować.

Zasady pomocy społecznej

Aby otrzymać pomoc, należy przede wszystkim zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania potrzebującego. Ośrodki te działają w bardzo wielu miejscowościach, na poziomie gminnym, miejskim oraz powiatowym. Głównym ich celem jest pomaganie w tym, aby osoby lub rodziny potrzebujące pomocy poradziły sobie z problemami, które uniemożliwiają im funkcjonowanie. Jednak aby opieka społeczna mogła pomóc, sam zainteresowany musi się do nich o takową zwrócić. Można oczywiście poprosić o pomoc dla członka rodziny lub zainteresować złą sytuacją życiową osoby, którą znamy.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia przeprowadzany jest wywiad, który służy przede wszystkim ocenie aktualnej sytuacji osoby potrzebującej pomocy, często także czynników, które do tego doprowadziły oraz pomaga w tym, aby znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, jak chodzi o pomoc takiej osobie.

Głównym kryterium, które uprawnia do pomocy z opieki społecznej, jest przede wszystkim niski dochód na osobę w rodzinie. Inaczej jest on liczony dla rodzin, natomiast inaczej dla osób samotnie gospodarujących. Dlatego też przedstawienie dokumentów poświadczających wysokość obecnego dochodu jest konieczne do uzyskania pomocy.

Formy pomocy są bardzo różnorodne, poprzez zapewnienie posiłków, wydawanie odzieży po wypłatę zasiłków. Te zaś są bardzo różnorodne, mogą to być zarówno zasiłki stałe, okresowe jak też celowe. Wszystko zależy od aktualnej sytuacji osoby zwracającej się o pomoc. Zasiłki stałe przyznawane są tym, którzy z powodu wieku lub niepełnosprawności nie są w stanie podjąć pracy, a osiągane przez nich dochody nie przekraczają kryterium.

Zasiłki okresowe są przyznawane tym osobom, które z pewnych powodów nie są w stanie aktualnie podjąć zatrudnienia. Przyczyną może być na przykład choroba w trakcie leczenia czy też bezrobocie, szczególnie na terenach dotkliwie nim dotkniętych. Wysokość tych zasiłków jest bardzo różnorodna, często zależy od tego, jaki dochód na osobę w rodzinie jest aktualnie osiągany.

Nieco odmiennym rodzajem zasiłku od wymienionych są zasiłki celowe. Te przyznaje się zazwyczaj w celu pomocy w konkretnej sytuacji, na przykład na zakup opału czy też kupno pomocy szkolnych dla dzieci w rodzinach z niskimi dochodami na początku roku szkolnego może on być przyznany na leczenie czy też zakup odzieży dla rodziny. Wszystko zależy od potrzeb osoby wnioskującej i jej aktualnej sytuacji.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych

Zasiłki rodzinne i ich przyznawanie oraz wypłata realizowane są przez ośrodki pomocy społecznej. Jednakże nie ma ustawowo określonych terminów, w których bezwzględnie muszą być one wypłacane. Ustawa do której stosuje się opieka społeczna, określa terminy wypłat jako „do końca miesiąca”. Dlatego każdy ośrodek indywidualnie ustala terminy, w których wypłaca zasiłki. Zazwyczaj jednak ich wypłata realizowana jest w drugiej połowie miesiąca.

Jeżeli ilość osób odbierających zasiłki w kasie OPS nie jest duża, może to być jeden określony dzień. W przypadku większej ilości osób zazwyczaj dzieli się ich wypłatę na kilka dni, najczęściej według alfabetu. Wtedy osoby o nazwiskach zaczynających się daną literą mają określony dzień, w którym odbierają pieniądze. W przypadku zasiłków rodzinnych bardzo często wraz z decyzją o ich przyznaniu zainteresowane osoby otrzymują harmonogram ich wypłat na cały okres zasiłkowy.

03, 10, 2013