Categories
Pieniądze

Pożyczka i kredyt –jakie są między nimi różnice?

Bardzo często w potocznym rozumieniu używamy zamiennie słów kredyt i pożyczka. Dzieje się tak zapewne dlatego, że w obu tych przypadkach mamy do czynienia z zaciąganiem długu. Warto jednak pamiętać o tym, że pod względem prawnym umowy te znacznie się od siebie różnią. Wynika to głównie z faktu, iż umowa kredytowa określona jest odpowiednimi przepisami prawa bankowego, podczas gdy umowa pożyczkowa jest w przeciwieństwie do niej regulowana jedynie poprzez zapisy kodeksu cywilnego.

Co dokładnie różni obie te umowy?

Podstawowa różnica odróżniająca oba typy tych umów wiąże się z tym, iż do udzielania kredytów zobligowane są wyłącznie banki. Umowa kredytu musi zostać zawarta na piśmie i zawierać w swoich zapisach wszelkie zasady, na których kredyt zostanie przyznany. Bank musi koniecznie określić termin zwrotu zaciągniętego kredytu przez kredytobiorcę oraz wyznaczyć obowiązkowe w tym przypadku prowizje, opłaty i naliczane odsetki.

Kredyty bowiem w odróżnieniu od pożyczek zawsze muszą mieć charakter odpłatny. Jednocześnie należy wspomnieć o tym, że zaciągnięte środki powinny być przeznaczone na ściśle określony cel, który jest zapisany w umowie kredytu. Jeżeli powstanie taka okoliczność, iż kredytobiorca wykorzysta środki pieniężne na cel odbiegający od wcześniejszych ustaleń, bank będzie miał podstawy do wnioskowania o ich natychmiastowy zwrot. Ostatnią bardzo istotną kwestią dotyczącą kredytu jest sposób w jaki bank przekazuje środki finansowe. Istnieje bowiem zasada, zgodnie z którą kredyt nie może być przekazywany w formie gotówkowej, jedynym akceptowalnym rozwiązaniem jest zapisanie odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym klienta banku.

W przypadku umowy o pożyczkę mamy do czynienia z wieloma istotnymi różnicami w stosunku do kredytu. Przede wszystkim pożyczki mogą być udzielane nie tylko przez banki, lecz przez wszelkie podmioty, w tym osoby fizyczne.

Istnieje przy tym jednak jeden ważny wymóg – osoba udzielająca pożyczki musi być posiadaczem pożyczanych środków. Co bardzo istotne, środki przekazywane w formie pożyczki w odróżnieniu od kredytu mogą już przybierać postać gotówkową. W przypadku umowy o pożyczkę nie ma również konieczności ustalania terminu jej zwrotu. Otrzymany przez pożyczkobiorcę kapitał staje się w momencie zawarcia umowy jego własnością.
Możliwe jest zatem dowolne dysponowanie pożyczonymi środkami, jednakże tylko w przypadku, gdy zapisy zawieranej umowy nie wskazują inaczej. Pożyczki w odróżnieniu od kredytu nie muszą być odpłatne. Do kwoty 500 zł nie ma również konieczności zawierania umowy na piśmie, dopuszczalna jest forma ustna. Ostatnią niezwykle ważną różnicą jest brak konieczności ustalania konkretnego celu na jaki zostanie pożyczka wykorzystana.

Dostępność i wymagania

Banki niezależnie od tego, czy klient decyduje się na zaciągnięcie kredytu czy też pożyczki najczęściej stosują spore zabezpieczenia, które skutecznie zniechęcają wielu ludzi. Chodzi tutaj zarówno o wysokie wymagania stawiane przez zawarciem umowy (głównie zaświadczenie o zarobkach) ale także o wysokie prowizje i oprocentowanie. Interesującą alternatywą stają się dziś zatem pożyczki udzielane przez podmioty pozabankowe, które często wymagają jedynie okazania dowodu osobistego.

Zanim jednak zdecydujemy się na zaciągnięcie długu w takich placówkach musimy pamiętać o tym, aby bardzo dokładnie czytać wszelkie zapisy umowy. W przeciwnym razie negatywne konsekwencje mogą być bardzo poważne. Możemy narazić się bowiem na liczne „ukryte koszty”, związane między innymi z przedwczesnym zerwaniem umowy. Nie dajmy się zatem nabrać i dokonujmy świadomych wyborów zaciąganych przez nas zobowiązań.

01, 06, 2013