Categories
Praca i kariera

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia

Jednym z podstawowych elementów występujących w przypadku stosunku pracy jest wynagrodzenie. Jest to wypłacana w określonej kwocie wartość wykonywanej przez pracownika pracy. Istotną cechą wynagrodzenia jest brak możliwości zrzeczenia się go. Oznacza to, że pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodzenie jeżeli pracownik wykonuje swoją pracę. Ponadto wynagrodzenie powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu w ustalonym terminie, najpóźniej do dziesiątego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym praca była wykonywana.

 

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w terminie

W przypadku, gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w terminie pracownik ma kilka możliwości. Może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy. Może również żądać odsetek za przeterminowane wynagrodzenie. W tym drugim przypadku pracodawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie wraz z należnymi odsetkami. Istotne jest jednak żądanie pracownika. W sytuacji, w której pracownik nie wystąpi z wnioskiem o wypłatę odsetek, pracodawca nie będzie miał obowiązku ich wypłacenia. Wysokość odsetek, jakich może żądać pracownik jest określona w stosownym rozporządzeniu Rady Ministrów.

Odsetki są wyliczane od kwoty wynagrodzenia brutto (czyli przed odliczeniem podatków i innych składek, które pobierane są od pracownika) i nie są zaokrąglane do pełnych złotych. Kwota odsetek nie podlega również opodatkowaniu oraz nie jest oskładkowana co oznacza, że pracownik otrzymuje ją w pełnej wysokości i nie musi jej rozliczać w swoim corocznym rozliczeniu podatkowym.

Odsetki nalicza się od momentu powstania opóźnienia. Zakładając, że wynagrodzenie, które powinno zostać wypłacone dziesiątego dnia kwietnia zostało wypłacone trzydzieści dni później, odsetki wylicza się dla tych trzydziestu dni. Kwotę przeterminowanego wynagrodzenia mnoży się przez wysokość odsetek ustawowych wykazanych w rozporządzeniu, wynik dzieli się przez ilość dni w roku a następnie ponownie mnoży przez ilość dni opóźnienia wynikłego w wypłacie wynagrodzenia. Tak wyliczona kwota jest wartością odsetek, które należą się pracownikowi.

 

Prawa pracowników w naszym kraju podlegają specjalnej ochronie. Przepisy przewidują wiele sposobów ochrony tych praw. Przeterminowane wynagrodzenie to zarówno możliwość żądania odsetek jak i zagrożenie dla pracodawcy. W przypadku, gdy sprawa dotycząca nie wypłacenia wynagrodzenia w terminie dotrze do sądu lub Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawca może otrzymać dodatkowy mandat za złamanie podstawowych praw pracowniczych.

25, 02, 2017