Opublikowano:: pt, Sty 22nd, 2016

Zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Dla osoby niepełnosprawnej barierą nie do przebycia mogą być takie elementy architektoniczne, jak zwykły próg domu i wąskie drzwi do pokojów czy łazienki. Człowiek zdrowy tych części budynku w codziennym życiu może zupełnie nie postrzegać w kategoriach przeszkody. Dlatego tak ważne jest, by uwrażliwiać społeczeństwo na problemy z poruszaniem się osób np. na wózkach inwalidzkich. Dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb tych osób jest wciąż nie w pełni zadowalające. O ile jednak zmiany pod kątem niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej finansowane są z publicznych pieniędzy, to już wprowadzanie przyjaznych rozwiązań w domach prywatnych niepełnosprawny musi finansować z własnych środków. Na szczęście istnieje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który zakłada fundusze na likwidację barier architektonicznych.

5130640410_04053f3597_z (1)Wedle obowiązującego prawa, jako bariery architektoniczne traktuje się wszelkie utrudnienia spotykane w budynkach i w ich okolicy, które ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania utrudniają lub całkowicie uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym swobodę ruchu.
Jakie warunki trzeba spełnić, by móc ubiegać się o to dofinansowanie? Przede wszystkim należy mieć orzeczenie o niepełnosprawności, być właścicielem nieruchomości, użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub posiadać zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale się zamieszkuje, na przeprowadzanie zmian architektonicznych.

Pisemny wniosek składa się do właściwego miejscu zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (niekoniecznie osobiście, ale też przez ustawowego przedstawiciela, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę). Należy pamiętać, że nie otrzymamy dofinansowania, jeśli wcześniej, w ciągu trzech lat przed złożeniem bieżącego wniosku, dostaliśmy już raz takie wsparcie.
Dofinansowaniem objęte mogą być też oczywiście tylko ściśle określone urządzenia, materiały budowlane, roboty i czynności związane z likwidacją barier. O ile w pełni uzasadnione jest wparcie przy zakupie windy, platformy schodowej czy przy likwidacji progów, to już nowy stelaż podtynkowy do toalety czy wymiana płytek na ścianach niekoniecznie.
Dofinansowanie obejmuje zatem m.in. budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego umożliwiających samodzielny dostęp do budynku; dostawę, zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych; likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłogi; zakup i montaż drzwi o szerokości co najmniej 100 cm w świetle ościeżnicy (w przypadku braku warunków do takiej276903089_e63b3de232_z szerokości, także o szerokości 90 i 80 cm), drzwi przesuwnych. To oczywiście tylko kilka podstawowych elementów podlegających wsparciu finansowemu.

Warto wiedzieć także, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Będą to: kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób z niepełnosprawnością mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, zaświadczenie o wysokości dochodów osoby z niepełnosprawnością lub rodzica (opiekuna) dziecka niepełnosprawnego o średnich dochodach miesięcznych (z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku), dokument potwierdzający zameldowanie w lokalu, w którym ma być przeprowadzona likwidacja barier, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o statusie zawodowym, jeśli wnioskodawca jest bezrobotny lub szuka pracy. Z pełnym wykazem warunków otrzymania dofinansowania i wymaganiami dotyczącymi składnia wniosków można zapoznać się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.

Pozdrawiamy, Akcjum.pl