Opublikowano:: czw, Sty 7th, 2016

Umowa o pracę – najważniejsze informacje

Umowa o pracę jest jednym z najbardziej pożądanym przez zatrudnianego sposobów nawiązywania stosunku pracy. To umowa, która zobowiązuje obie strony – pracownika i pracodawcę – do wypełniania względem siebie nawzajem określonych obowiązków. Co warto wiedzieć o umowie o pracę?

281135463_302121a578_zMówiąc najogólniej, pracownik podpisujący umowę o pracę zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz zatrudniającego i pod jego kierownictwem; pracodawca zobowiązuje się natomiast do wypłacania zatrudnianemu wynagrodzenia za wypełniane przez niego obowiązki. Zgodnie z Kodeksem pracy wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje umowy o pracę: umowę na okres próbny, na czas określony, nieokreślony, umowę na czas wykonania określonej pracy.

Umowa na okres próbny nie może być dłuższa niż trzy miesiące i najczęściej poprzedza zawarcie pozostałych umów. Umowę na czas określony często zawiera się w celu zastąpienia innego pracownika w czasie jego nieobecności w pracy (np. osoby pozostającej na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym). Taka umowa określana jest także mianem umowy o zastępstwo. Umowa na czas wykonania określonej pracy zawierana jest w przypadku, gdy ścisłe określenie z góry czasu wykonania owej pracy jest niemożliwe. Jej rozwiązanie następuje wraz z dniem, w którym pracownik zakończył wykonywanie pracy.

Pracodawca może podpisać z pracownikiem tylko dwie kolejne umowy na czas określony. Trzecia powinna być już umową na czas nieokreślony. Aby podpisać drugą umowę terminową, od zakończenia poprzedniej nie może minąć więcej niż miesiąc.

Umowę o pracę powinno się zawrzeć w formie pisemnej. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy zatrudniający przedstawia pracownikowi dokument, w którym znajdują się informacje dotyczące stron umowy, jej rodzaju, daty zawarcia, warunków pracy (rodzaj pracy, miejsce wykonywania wymiar czasu pracy termin rozpoczęcia) i płacy (wysokość wynagrodzenia i jego składniki).

Umowa o pracę jest atrakcyjna z punktu widzenia pracownika, ponieważ zapewnia więcej praw i przywilejów niż 15232896559_5d3bfcf89d_zumowy cywilnoprawne. Umowa gwarantuje prawo do urlopu wypoczynkowego (20 dni przy stażu pracy krótszym niż 10 lat; 26 dni powyżej 10 przepracowanych lat). Do stażu pracy wlicza się także okresy nauki. Ponadto pracownikowi przysługuje ochrona wynagrodzenia. W umowie powinien znaleźć się zapis dotyczący terminu wypłacania wynagrodzenia. Musi być to stała data, przypadająca nie później, niż w ciągu pierwszych dziesięciu dni nowego miesiąca.

Gdy pracodawca decyduje się na zwolnienie pracownika, musi wydać mu świadectwo pracy i rozliczyć się z przysługującego urlopu – udzielić go lub wypłacić ekwiwalent pieniężny. Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, zwalnianemu pracownikowi przysługują dwa dni (jeśli pracownik ma 2-tygodniowy lub miesięczny okres wypowiedzenia) bądź trzy dni (przy 3-miesięcznym okresie wypowiedzenia) na poszukiwanie nowej pracy.

Do obowiązków pracownika należy dokładne zapoznanie się z treścią umowy – zanim ją podpisze. Po stronie zatrudniającego leży natomiast dokładne jej przygotowanie. Jeśli nie jesteśmy pewni swoich kompetencji – zadanie to może dla nas wykonać biuro rachunkowe.

Pozdrawiamy, Biurosupport.pl