Opublikowano:: pon, Lip 13th, 2015

Place zabaw a prawo budowlane

Inwestorzy często zastanawiają się, czy budowa placu zabaw wymaga pozwolenia na budowę. Rozwiejmy od razu wszystkie wątpliwości: nie wymaga. Zalicza się bowiem do obiektów małej architektury. Mówi o tym art. 3 punkt 4 c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – prawo budowlane: „Ilekroć jest mowa o obiekcie małej architektury należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki”.

1

Pojęcie „placu zabaw” w ogóle nie występuje w ustawie. Można je znaleźć jedynie w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Mowa tam m.in. o odpowiednim naświetleniu, o określonych odległościach od placów zabaw., w jakich muszą znajdować się drogi, parkingi oraz ulice. Na gruncie prawa budowlanego obowiązującego w Polsce budowa placu zabaw w miejscu publicznym wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Uprawniony do tego jest starosta lub w określonych przypadkach wymienionych w art. 82 ust. 3 wojewoda. Odnoszą się one do specyficznych miejsc, np. do dróg publicznych krajowych oraz wojewódzkich.

Co powinno znaleźć się w zgłoszeniu? Inwestor zobowiązany jest przedstawić sposób, rodzaj oraz zakres wykonywanych robót budowlanych. Niezbędne jest też określenie terminu ich rozpoczęcia. Ponadto w zgłoszeniu musi znaleźć się oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz ewentualne inne pozwolenia i uzgodnienia wymagane przez odrębne przepisy. Wraz z całą dokumentacją należy przedstawić projekt zagospodarowania terenu sporządzony przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia. Jeżeli zajdzie potrzeba uzupełnienia zgłoszenia, starosta nakłada obowiązek dostarczenia wymaganych dokumentów w określonym terminie. Jeżeli tak się nie stanie, wnosi sprzeciw. Co ważne, jeśli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia sprzeciw nie zostanie wniesiony, inwestor ma prawo przystąpić do prac budowlanych (w terminie do 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia).

W związku z tym, że place zabaw uznawane są za obiekty małej architektury, należy je projektować i zakładać w sposób gwarantujący spełnienie podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, pożarowego oraz użytkowania. A także właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych. Zapewnienie pełnego bezpieczeństwa użytkownikom placów zabaw jest bardzo istotne, ponieważ przebywają tam głównie małe dzieci. Dlatego co najmniej raz na 5 lat wszystkie wytyczne odnośnie budowania placu zabaw podlegają kontroli.

Pozdrawiamy, Freekids.pl

Skomentuj artykuł

UWAGA: Komentarze obraźliwe i spam, nie będą zatwierdzane.