Opublikowano:: wt, Sty 19th, 2016

Piętnowane umowy cywilnoprawne cz. 1

Umowa o pracę jest najbardziej pożądanym przez poszukującego pracy rodzajem umowy, na podstawie której odbywa się zatrudnienie. Jednak ten typ umowy o wiele mniej chętnie proponują pracodawcy, wiąże się on bowiem z większą liczbą obowiązków z ich strony. Współcześnie nagminnie zatrudnia się na umowy cywilnoprawne, które doczekały się niechlubnej nazwy umów śmieciowych. Czym się charakteryzują? I dlaczego zwiera się je tak często?

control-427510_1920Do umów cywilnoprawnych zaliczamy umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowę agencyjną. Podstawowa różnica między nimi a umową o dzieło, to brak podporządkowania pracownika pracodawcy. Wydaje się to korzystne z punktu widzenia zleceniobiorcy, jednak stosunkowo luźny stosunek między pracodawcą a pracownikiem działa w obie strony. Zleceniodawca nie zapewnia w tym przypadku pracownikowi ochrony i uprawnień pracowniczych, o których mówi Kodeks pracy. Umowa cywilnoprawna jest bowiem nawiązaniem stosunku prawnego, który nie podlega regulacjom Kodeksu pracy, lecz Kodeksu cywilnego.

Prawo cywilne wyznacza oczywiście pewne granice w zakresie zawieranych umów, jednak dopuszcza o wiele większą niż w przypadku umowy o pracę swobodę kształtowania jej treści. Mogą więc one (ale nie muszą) zapewniać płacę minimalną, urlop wypoczynkowy i macierzyński czy regulować kwestie nadgodzin i okresów wypowiedzenia.

Gdy pracownik podpisuje umowę zlecenie, zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Może być to zlecenie płatne bądź nieodpłatne. W tym drugim przypadku wymagany jest zapis w umowie o braku wynagrodzenia; w przeciwnym razie zlecenie uznaje się za płatne). Jak wówczas ustalić wysokość wynagrodzenia? Przyjmuje się zasadę „wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy”. Trzeba wówczas rozważyć, ile czasu zleceniobiorca poświęcił na wykonanie pracy czy też jaki był stopień skomplikowania tej pracy. W tak specyficznych przypadkach z pomocą może przyjść pracodawcy np. księgowość online.

Umowa zlecenie może być zawarta w dowolny sposób, zarówno ustnie, jak i pisemnie. Prawo nie ogranicza stron także co do czasu, na jaki można6378257729_49f3f0b21a_z zawierać tego typu umowę. Obowiązkiem pracodawcy jest tu jednak opłacanie składki zdrowotnej, chyba, że pracownikowi składki te są opłacane z innego tytułu, np. z tytułu bycia studentem do 26. roku życia. Na umowę zlecenie pracuje w związku z tym wielu uczących się w szkołach wyższych. Dla pracodawcy układ taki jest zwyczajnie tańszy. Dla pracownika jest to natomiast umowa o wiele mniej korzystna, niż ta zawierana na podstawie Kodeksu pracy, ponieważ nie daje pewności zatrudnienia i nie pociąga za sobą nabywania uprawnień pracowniczych (np. do urlopu). Jeśli pracownik jest dodatkowo zatrudniony u innego pracodawcy na umowę o pracę, umowa zlecenie nie gwarantuje mu odprowadzania przez pracodawcę składek emerytalnych i rentowych.

Prawo dopuszcza pełną swobodę przy wypowiadaniu umowy. Może ją rozwiązać każda ze stron i w każdym czasie. Pracodawca jest zobowiązany do wypłacenia zleceniobiorcy tej części ustalonego wynagrodzenia, która odpowiada wykonanej do momentu wypowiedzenia pracy.

Pozdrawiamy, BiuroSupport.pl