Opublikowano:: śr, Wrz 30th, 2015

Istota zarządzania zasobami ludzkimi i podmioty współpracujące

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z częściej wybieranych współcześnie kierunków przez studentów. W gruncie rzeczy niemal w każdej branży osoba z takim wykształceniem jest potrzebna, ale czym tak właściwie się zajmuje?

Human Resource Management HRM Strategy Planning Working Concept

Trzy wymiary

Ogólna definicja zadań, jakie kryją się pod zarządzaniem zasobami ludzkimi to osiąganie i utrzymywanie wysokiej efektywności pracy przez dostarczanie określonych wartości klientom, pracownikom, akcjonariuszom itp. Wszystko to ma na celu podnoszenie wartości kapitału ludzkiego adekwatnie do nadrzędnych celów organizacji. Zarządzanie zasobami można podzielić na trzy płaszczyzny: instytucjonalną, funkcjonalną i instrumentalną. Wymiar instrumentalny wiąże się z doborem odpowiednich metod i środków służących rozwiązywaniu problemów personalnych, natomiast funkcjonalny z organizacją zadań, niezbędnych w procesie tworzenia ww. wartości dla interesariuszy. Z kolei instytucjonalny polega na wyznaczaniu ról oraz kompetencji osób, będących uprawnionych do podejmowania decyzji spersonalizowanych, a także kompetencji między tymi osobami.

Najczęściej spotykane procesy personalne

We współczesnych przedsiębiorstwach można spotkać kilka najważniejszych procesów personalnych, które niosą za sobą wartość dla klientów:

– dbanie o rozwój personelu
– nadzorowanie i zarządzanie efektywnością
– kreowanie struktury i stanu personelu
– ustalanie wynagrodzeń pracowniczych
– zapewnianie odpowiednich warunków i relacji w pracy
– planowanie zasobów ludzkich
– administracja sprawami personalnymi
– ulepszanie własnych kompetencji oraz całej organizacji

Podmioty współpracujące

Żeby móc realizować powyższe procesy niezbędna jest współpraca na kilku szczeblach. Opiera się ona przede wszystkim na zaangażowaniu ze strony pracowników, menedżera personalnego oraz menedżera liniowego. Ponadto swój udział mają zarządcy firmy, doradca personalny bądź inny podmiot zewnętrzny, a także organizacja związkowa (o ile występuje w danej firmie).

Właściciel firmy ma za zadanie stworzyć zasady realizowania poszczególnych procesów, wymienionych w poprzednim akapicie.

Związki zawodowe współtworzą te zasady, ale reprezentują też interesy pracowników oraz angażują się w rozwiązywanie problemów personalnych.

Menedżer personalny zajmuje się łączeniem strategii i założeń organizacji z praktyką zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto przygotowuje rozwiązania dla pojawiających się problemów oraz służy radą kierownikowi liniowemu i pracownikom.

Kierownik liniowy współpracuje z menedżerem personalnym w obszarze tworzenia oraz wdrażania ustalonych rozwiązań, a także dzieli z nim odpowiedzialność. Kieruje również pracą podlegających mu pracowników. Musi wykazywać się skutecznością, ale przy zachowaniu norm etycznych.

Pracownicy natomiast są zobowiązani do wykonywania zleconych im zadań, a także ponoszenia odpowiedzialności zarówno za własne zachowanie, jak i ścieżkę zawodową. Wymaga się od nich chęci do współpracy z podmiotami nadrzędnymi oraz wykazania elastyczności.

Każdy z ww. podmiotów ma możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego, oferowanego przez doradcę personalnego.

Pozdrawiamy, Integra-consulting.pl